آگهی مزایده مرغداری گوشتی سی هزار قطعه ای شرکت سهامی زراعی تربت جام: