آقای حمید علیزاده

مسئول امور بیمه

کارشناس بیمه به عنوان نماینده اصلی شرکت بیمه محسوب می شود و به ارائه خدمات بیمه ای مطابق با مقررات و شرایط مربوطه می پردازد. او در خواست ها و شرایط متقاضیان بیمه را ارزیابی کرده و مقدار پوشش بیمه ای و حق بیمه آنها را تعیین می کند.

تعریف شغل:

رسیدگى به امور ادارى بیمه شدگان و نظارت بر نوع و نحوه بیمه آنان.

شرح وظایف و مسئولیت هاى اصلى شغل:

۱- مشــورت با متقاضیان بیمــــه

۲- تبیین ضرورت بیمه شدن

۳- تشکیل پرونده و دادن فرم بــه مراجعه کنندگان

۴- رسیدگى به پرونده بیمه شدگان

اهمیت و ضرورت شغل:

بــا توجــه بــه اینکه بیمــه موجب آرامــش خاطــر صاحبــان واحدهــاى صنعتى و نیز افراد شــده از ضرر و زیان بــه اقتصــاد جامعه جلوگیــرى مى کند، وجود صنعت بیمه در جامعه امرى ضرورى به نظر مى رسد.