مهمترين اهداف تشكيل شركت سهامي زراعي عبارتنداز:

  •  جلوگيري از خردشدن اراضي زراعي به قطعات كوچك غير اقتصادي و بهره برداري موثر از زمين، آب و سايل كار و نيروي انساني.
  •  كاهش هزينه هاي توليد.
  •  فراهم كردن امكانات همه جانبه براي به كاربردن ماشين آلات نوين كشاورزي.
  •  مديريت بهينه امور توليد و بهره برداري از طريق تلفيق عوامل اصلي مديريت، فناوري، نيروي انساني، منابع مالي و ابزار و وسايل كار.
  • افزايش ميزان سطح زيركشت حوزه عمليات براساس ظرفيت منابع آب موجود و افزايش كيفيت محصولات.
  •  توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي به خصوص صنايع دستي روستايي.
  •  توسعه و بهره گيري از خدمات بيمه اي مختلف.
  •  همكاري و كمك در اجراي برنامه هاي عمراني و اجتماعي روستاها.
  •  مشاركت و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، دامداري و دامپروري.
  •  تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي و اصلاح روشهاي آبياري سنتي و بهره گيري از روشهاي نوين آبياري.