آقای حمید برزگر

مسئول انبار غله

تعریف شغل:

شغل تحت سرپرستی مافوق و انجام امور مربوط به دریافت حفظ و نگهداری کالاها و محصولات زراعی و بذور و سموم و انواع کودهای ریشه و میوه و ابزار و قطعات را بمنظور تحویل صحیح و بموقع خریداران یا زارعین و مصرف کنندگان داخلی بر اساس نیاز و طبق برنامه ب عهده دارد. مشاغل مسئول کمیت وزنی و عددی مواد و وسائل تحویل می باشد.

مهارتها و تواناییهای مورد لزوم:

آشنایی با انواع محصولات زاعی و دامی شرکت و نحوه نگهداری و حفاظت از آنها در قبال فساد پذیری – تبخیر- احتراق و زنگ زدگی و آلودگی میکروبی و قارچی.

آشنایی با اصول حسابداری و نگهداری کمی موجودیها.

داشتن دقت لازم در امور.

شرح وظایف جاری:

  • دریافت و تحویل انواع سموم – بذور و کودهای شیمیایی و آلی مورد مصرف در واحدهای زراعی باغات و دامپروری پس از تأیید کمی و کیفی آنها توسط واحد مصرف کننده یا مدیر عامل.
  • صدور رسید انبار جهت محصولات وارده به انبار پس از توزین انها توسط باسکول.
  • ثبت کارتهای مربوط به  ورود کالاها یا محصولات با قید تاریخ، شماره قبض و سایر مشخصات.
  • نگهداری محصولات با رعایت اصول فنی.