آقای زکریا سلیمان

مسئول انبار فنی

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مافوق انجام امور مربوط به دریافت و حفظ ابزار و قطعات و لوازم یدکی، ماشین آلات، ابزار و ادوات کاشت داشت برداشت و همچنین دستگاههای شیر دوش و غیره بمنظور حفظ و نگهداری اصولی و تحویل بموقع آنها به مصرف کنندگان طبق دستور و برنامه بر عهده دارد.

مهارتها و تواناییهای لازم:

  • اشنایی با سیستم حداقل و حداکثر موجودی برای قطعات ابزار و ملزومات.
  • توان ثبت دفاتر مالی در خصوص وضعیت کمی مواد در انبار.
  • داشتن دقت لازم در انجام کار.
  • حسن برخورد با مراجعین.

شرح وظایف جاری:

  • دریافت و تحویل مواد، ابزار و قطعات واصله به انبار پس از تأیید کالاهای رسیده با اصل سفارش توسط سارش دهنده و نظارت بر توزین یا شمارش آنها به منظور انطباق بارنامه با اصل سفارش.
  • دریافت و تحویل ابزار یدکی مستعمل و نگهداری آنها درانبار اسقاطی طبق برنامه.
  • صدور رسید انبار جهت اجناس وارده به انبار.
  • تحویل و کنترل کالاها با اصل سفارش و طبق برگ رسید.
  • رعایت و نظارت بر اجرای اصول و مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی محیط کار.
  • همکاری در انبارگردانی پایان سال بمنظور کنترل تراز موجودی.