آقای حمید علیزاده

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کالای داخلی.

مدرک: کارشناسی حسابداری

انجام امور مربوط به تنظیم برنامه کار وسائط نقلیه و ماشین آلات سنگین برای حمل و نقل مواد و محصول و کمک کشاورز شرکت و  نظارت بر کار انها از طریق تنظیم برگ خروج با مدیریت و صورت مجلس تحویل و تحول ماشین آلات و ثبت کارکرد خودروها ومیزان سوخت و مواد نرم کننده مصرفی ماشین آلات را برعهده دارد. علاوه بر موارد فوق سرپرستی بنگاه حمل و نقل مستقل شرکت را تصدی می نماید. تهیه و تنظیم برنامه رفت و آمد و حمل ونقل مواد و محصول شرکت و مراجعین با هماهنگی سرپرست پشتیبانی نیز از وظایف مربوطه می باشد.