آقای حمید برزگر

متصدی امور باسکول

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مستقیم سرپرست مربوطه انجام امور مربوط به توزین محصولات و مواد شرکت را با استفاده از باسکول زمینی بر عهده دارد. نتیجه اقدامات را به صاحب جمع اموال و انبار ها اعلام نماید.

شرح وظایف جاری:

  • توزین کامیونهایی که برای حمل محصولات مراجعه میکنند و ثبت وزن کامیون در روی برگ مخصوص.
  • توزین کامیونهایی که بارگیری شده و نوشتن وزن ناخالص و خالص آن و ارائه به سرپرست انبارها.
  • توزین کامیونهایی که مواد مصرفی به شرکت می اورند و پس از تخلیه تعیین وزن کامیون و خالص مواد رسیده.
  • توزین سایر محموله های مربوط که وارد و خارج می شوند طبق دستور مافوق.
  • رعایت اصول ایمنی و حفاظتی محیط کار.