بررسی مرگ و میر گوساله های شیری زیر ۰۲ روز در گاو داری شرکت سهامی زراعی تربت جام:

پیش گفتار:

گوساله وقتی بدنیا می آید هیچگونه مواد ایمنی دربدن خود ندارد در عوض خداوند این موادرا در آغوز مادر قرار داده است. آغوز اولین دوشش شیر از مادر پس از تولدگوساله است .دوششدوم مواد ایمنی ناچیزی داشته و فایده ندارد .پس آغوز اول را دوشیده و تا ۰ روز فقط به۲ ساعت پس از /۵ – صورت دستی از این آغوز به گوساله بدهید . اولین اغوز بایدکمتر ۶ تولدگوساله به آن داده شود مواد غذایی این آغوز ۰ برابر و ویتامین A درآن ۶۲ برابر شیر معمولی است دادن آن به شدت از اسهال گوساله ها تا ۴ ماهگی که علت بسیاری از مرگ و میرهاست جلوگیری می کند……

                           برای دانلود فایل PDF اینجا کلیک کنید