تاریخچه شرکت سهامی زراعی تربت جام
معرفی اجمالی شرکت :
شركت سهامي زراعي نيل آباد تربت جام طبق اساسنامه و قانون تشكيل شركت هاي سهامي زراعي در سال ۱۳۴۸ از يكپارچه شدن اراضي پراكنده و با عضـويت ۲۷۶ نفـر كشـاورز خرده مالك روستاهاي نيل آباد، صفرآبادو بژگان و نيز ادغام اراضي متعلق به دولت به منظور افزايش ميزان بهره وري ،تلفيق مناسب امكانات و حداكثر بازدهي عوامل توليد،كاربرد صحيح روشهاي علمي و توسعه مكانيزاسيون،كاهش هزينه ها و افزايش راندمان توليد ، مديريت پايدار منابع و سازماندهي و اداره مطلوب امور توليد ، جلوگيري از خرد شدن و تقسيم اراضي مزروعي به قطعات كوچك غير اقتصادي، توسعه فعاليت هاي غير كشاورزي از جمله ايجاد واحد هاي دام و طيور ، عمليات مربوط به توليد، حفاظت ، تبديل، طبقه بندي، بسته بندي، حمل و نقل و فروش و بيمه محصولات كشاورزي و دامي و در نتيجه حداكثر استفاده از منابع آب و خاك و بالا بردن ميزان درآمد و بهزيستي سهامداران و ايجاد اشتغال مولد و بهسازي و عمران روستاهاي حوزه عمل تشكيل گرديد كه تا كنون در تحقق اهداف تعيين شده بعنوان قطب مهم توليد محصولات زراعي و دامي و نيز الگوي موفق نظام بهره برداري بويژه در ارتباط با توليد محصولات اساسي و امور اقتصادي ، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي سهامداران و منطقه موفقيت هاي شايان توجهي داشته است و اعم فعاليت هاي آن در چرخه ۱۹ واحد بهم پيوسته كه هر كدام از جايگاه خاص خود درانجام امورمحوله و گردش جاري شركت برخوردار ميباشد.
شركت در حال حاضر با ۲۷۶ نفر سهامدار موجب تأمين معيشت ، رفاه و اشتغال حدود ۲۸۰۰ نفر اعضاي خانواده آنان شده و علاوه بر احداث شهرك مسكوني و فراهم كردن كليه امكانات رفاهي ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي آنان داراي ۱۲۰ نفر كارگر ثابت در واحدهاي ۱۹گانه مختلف توليـدي خـدماتي و تـداركاتي مي باشد و ساليانه بالغ بر ۲۵ هزار نفرروز بصورت اشتغال غيرمستقيم به كار گمارده مي شوند.
 http://jamzeraei.com/wp-content/uploads/2016/10/4-1.jpg