آقای عبدالاحد مقدسی زاده

سرپرست تراشکاری

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مافوق عهده دار همکارب در انجام امور مربوط به تعمیر نوسازی و بازسازی ادوات و تجهیزاتیدک بند ماشین آلات کاشت داشت برداشت محصولات و تأسیسات زیربنایی شرکت بمنظور نگهداری و بهره برداری مطلوب از وسائل مزبور برعهده دارد از طریق جوشکاری – فرم دهی و عملیات تراشکاری در حد خشن تراشی و قلاویز کاری و مته کاری می باشد.

شرح وظایف جاری:

  • دریافت برنامه کار
  • استفاده از وسایل و لوازم ایمنی و فنی ضمن کار
  • مطالعه نقشه قطعات سفارشی یا بررسی قطعات تعویضی و سوره جهت کپی سازی و یا بازسازی آنها.
  • انجام ورقکاری – جوشکاری – فرم دهی – برشکاری – نرم کاری – خمکاری – حدیده کاری – قلاویز کاری – مته کاری روی فلزات با استفاده از ابزار و وسایل مربوطه.
  • انجام تراشکاری در حد سخت تراشی.
  • رعایت اصول ایمنی و فنی کارگاهی.
  • نظارت ابزار کار و محوطه کاری در پایان کار روزانه.
  • مراجعه به واحدها برای انجام جوشکاری و تعمیر ادوات فلزی اداری و تعویض شیرآلات و لوله های پوسیده طبق دستور
  • تهیه گزارش کار روزانه.