واحد زراعت :

این واحد که شامل دوبخش یک ودو می باشد وظیفه کنترل وهدایت فعالیتهای زراعی شرکت را برعهده داشته بطوری که سالانه بطور متوسط ۲۳۰۰هکتار از اراضی شرکت را کشت می نماید که:

کشت بهاره آن شامل خربزه ، ذرت، کلزا، چغندرقند

وکشت پاییزه آن شامل گندم وجو وکلزا می باشد

zera-11 sherkatzeraitorbatjam_94-18 sherkatzeraitorbatjam_94-17 sherkatzeraitorbatjam_94-16 sherkatzeraitorbatjam_94-15 sherkatzeraitorbatjam_94-7 sherkatzeraitorbatjam_94-2 %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%b0%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c

S.Beydollahi