این واحد اجاره داده شده است.

تعریف شغل:

این شغل عهده دار توزین مواد پالایشی شامل: نفت کوره، نفن سفید و سیاه، بنزین، روغن، گریس و اسکازین بین مصرف کنندگان منطقه طبق مقررات شرکت حمل و نفت ایران می باشد.

شرح وظایف جاری:

  • بررسی وضعیت وسائل ایمنی و حفاظتی و اطفاء حریق بلحاظ آماده و بکار بردن محل جایگاه.
  • تحویل مواد سختی سفارش شدهو ارسال به مبادی مصرف یکجا مثل نفت کوره و گازوئیل مصرفی چاههای عمیق طبق سهمیه.
  • تحویل بنزین، گازوئیل و نفت سفید طبق استانداردهای تعیین شده کنترل بارنامه، کنترل پلمپ مخازن و شماره و نوع وسیله و انطباق آن با بارنامه نظارت بر تخلیه کامل مخازن نفت کش در مخازن پمپ و سرریز آن در سطل و…. دادن رسید به راننده پس از اطمینان از تخلیه کامل.
  • تحویل مواد نرم کننده سفارشی با غلظت معین د تانکر یا ظروف یکبارمصرف.
  • رعایت اصول ایمنی و فنی وجابجایی مواد نفتی از جایگاه