آقای مهندس مسعود ملک خانی

مدیرعامل شرکت سهامی زراعی تربت جام

تعریف شغل:

این شغل بالاترین مقام اجرایی و مسئول کلیه امور و حافظ حقوق و منافع و اموال شرکت بوده و با همکاری هیأت مدیره عهده دار ایجاد هماهنگی بین اهداف و برنامه های اجرایی واحدهای تابعه در محدوده ضوابط اساسنامه و قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و تجارت بوده و عزل و نصب کارکنان شرکت توسط یا بدستور وی انجام می گردد.