آقای یار محمد رحیمی

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی تربت جام

مدرک: کارشناسی کشاورزی