آقای خلیل دانایی

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی تربت جام

مدرک: کارشناس کشاورزی