آمار دامداری شرکت سهامی زراعی تربت جام:

بره شیری : ۷۵۰ رأس

قوچ: ۲۷ رأس

بز: ۴رأس

بزغاله: ۴ رأس

بزنر: ۱ رأس

          در ضمن نژاد گوسفندها در این واحد از نوع نژاد ایران بلک و آرمان هستند.