سرکار خانم رسولی

مسئول رسیدگی به امور درمانگاه

در حال حاضر این واحد جهت استخدام  نیروهای کارازموده از جمله پزشکان مجرب و نیز نیرویی برای بخش تزریقات و همچنین دریافت پروانه درمانگاه هنوز بهره برداری نشده است. ولی اکثر وسایل مورد نیاز پزشکی و کمکهای اولیه وتزریقات خریداری و برای راه اندازی توسط پزشک آماده است. در این خصوص به یک پزشک مجرب که با شرایط استخدامی نیز در این شرکت موافقت کند نیازمندیم.