دو رقم جدید گندم نان

دو رقم جدید گندم نان با ویژگی های عملکرد بالا و افزایش میزان تولید در واحد سطح، مقاومت در مقابل انواع بیماری و سرما به بخش کشاورزی کشور معرفی شد. به گزارش ایرنا، این دستاوردها شامل ارقام جدید گندم نان با نام‌های اروم (۷-۸۳-C) و زارع (۸-۸۳-C) میباشد که توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و با همکاری مراکز تحقیقات استان‌های خراسان رضوی، همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مرکزی، اردبیل، فارس و قزوین معرفی شده است.

گندم نان

معرفی دو رقم جدید گندم نان برای کشت در مناطق سردسیری

دو رقم جدید ارقام گندم نان با ویژگی های عملکرد بالا و افزایش میزان تولید در واحد سطح، مقاومت در مقابل انواع بیماری و سرما به بخش کشاورزی کشور معرفی شد. به گزارش ایرنا، این دستاوردها شامل ارقام جدید گندم نان با نام‌های اروم (۷-۸۳-C) و زارع (۸-۸۳-C) میباشد که توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و با همکاری مراکز تحقیقات استان‌های خراسان رضوی، همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مرکزی، اردبیل، فارس و قزوین معرفی شده است.

بیش از ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در مناطق سردسیر کشور واقع شده و سرمای شدید زمستان در اغلب سال‌ها و سرمای دیررس بهاره در بعضی از مواقع و بعضی بیماری ها بخصوص زنگ زرد از عوامل محدود کننده تولید گندم در این مناطق است که برای جلوگیری از این امر شناسایی لاین‌ ها و معرفی ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد بالا و پایدار و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۱- معرفی رقم اوروم گندم نان

در همین راستا لاین C-۸۳-۷ با پدیگری Alvand//NS۷۳۲/Her که از برنامه های هیبریداسیون داخلی ایجاد گردیده وتمام مراحل یک برنامه  به نژادی را در ایستگاههای تحقیقاتی اقلیم سرد طی نموده است، بعنوان رقم جدید اروم معرفی می گردد.

استانهای مناسب کشت:  مناطق سرد استانهای استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد.

مقاومت به بیماری:  این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بیماری های زنگ سیاه و زنگ قهوه ای  نیمه مقاوم می باشد.

حتما بخوانید :   زراعت گندم آبی

سازگاری:  متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط تحقیقاتی ۳۸۲/۷ تن در هکتار با رکورد ۳۵۸/۸ تن در هکتار بوده است. کیفیت نانوایی در حد خوب و از نظر رسیدن  متوسط رس می باشد.

جدول ارقام گندم

۲- معرفی رقم زارع گندم نان

در همین راستا لاین C-۸۳-۸ که با پدیگری ۱۳۰لاینC-۸۳-۸ که با پدیگری ۱۳۰L۱.۱۱//F۳۵.۷۰/Mo۷۳/۴/Ymh/Tob//Mcd/۳/Lira CIT۹۲۵۰۸۰-۰SE-۰YC-۷YC-۰YC-۱YC-۰YC-۳YC-۰YC و منشا پنجمین خزانه بین المللی مشاهده ای گندم های زمستانه ویژه مناطق آبی (۵th WWON-IR)  وارد چرخه به نژادی گندم نان ایران شده و سازگاری خوبی برای مناطق سرد کشور در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصل نشان داده است، بعنوان رقم جدید زارع معرفی می گردد.

استانهای مناسب کشت:  مناطق سرد استانهای استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد

مقاومت به بیماری:  این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بیماری های زنگ سیاه و زنگ قهوه ای  نیمه مقاوم میباشد.

سازگاری:  متوسط عملکرد دانه رقم زارع گندم در شرایط آبیاری نرمال۵۵۰/۷ و در شرایط تنش خشکی آخر فصل ۸۹۳/۴ تن در هکتاربوده است. کیفیت نانوایی در حد خوب و از نظر رسیدن  متوسط رس می باشد.

جدول ارقام گندم