ذرت علوفه ای:

ذرت بعد ازگندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا ازنظر سطح زیر کشت و دومین محصول بعد ازگندم ازنظرمیزان تولید است. که علاوه بر تأمین دانه و علوفه ای مورد نیاز مرغداری ها و دامداری ها درصنعت غذایی، شیمیایی و دارویی نیز از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

شرح کلی از ذرت علوفه ای در شرکت سهامی زراعی تربت جام:

ارقام محصول:  NS- 4015, -C- 6315, -C- 6589 –

سطح زیر کشت: ۸۰ هکتار

زمان کاشت: خردادماه

زمان برداشت: مهرماه

نوع مصرف در شهرستان: جهت علوفه دام

آفات مهم این محصول: کرم ساقه خوار، شته، زنجرک.

علفهای هرز و بیماریهای این محصول: سیاهک معمولی، پوسیدگی فوزاریومی.

راه مقابله با آفات: سموم کنسالت، دیمیتوات.