آقای جعفر پنجه

مسئول دامداری

ا    واحد گوسفنداری :

این واحد با توجه به لزوم برنامه ریزی علمی و صنعتی اجرای طرح ثبت مشخصات و نیز بهره وری بیشتر از منابع کشاورزی شرکت یکی از واحدهای قدیمی شرکت بوده که درزمین، ساختمان و تأسیساتی معادل یک هکتار در اراضی نیلشهر و بژگان ایجاد گردید و نیز در سال ۱۳۸۹ با خریداری ۳۱ رأ س قوچ از نژاد ایران بلک که دارای دوقلوزایی۳۰ الی۳۵ درصد میباشد باعث اصلاح دامهای شرکت و حتی منطقه گردیده است این واحد درحال حاضردارای گوسفندوکاوو به تعداد ۷۸۲رأس و به شرح ذیل می باشد:

میش و کاور: ۱۰۵۰ رأس

بره شیری : ۷۲۴  رأس (۲۰ نژادافشاری و بقیه نژاد بلوچ)

قوچ: ۲۱ رأس ( ۱۰ بلوچ و ۱۱ افشاری)

بز: ۱۵ رأس

          در ضمن نژاد گوسفندها در این واحد از نوع نژاد ایران بلک و آرمان هستند.

تعریف شغل:

این شغل تحت نظارت مدیر عامل انجام امور برنامه ریزی، هماهنگی و اجرا و سرپرستی فعالیتهای مربوط به امور پرورش و تکثیر انواع دامهای داشتی و پرواری را  بمنظور تعلیف و تغذیه صحیح و بهداشتی دامها به عهده دارد.

شرح وظایف جاری:

 • تنظیم برنامه کار واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای صحیح وظایف محوله.
 • بازدید و سرکشی مستمر از گله ها، چراگاهها، سالنهای نگهداری دامها و تجهیزات مربوط به رفع نقص آنها.
 • برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل جاری واحدهای دامداری با همکاری مسئولین واحدها طبق ضوابط.
 • محاسبه و اجرای جیره غذایی بخش دامداری و نطارت بر تغذیه صحیح گوسفندان.
 • نظارت بر امور ذخیره سازی مواد غذایی مورد نیاز دامها در فصل زمستان.
 • حضور در کمیسیون خریدو فروش انواع دام گوشتی و اعلام نظر کارشناسی.
 • سرکشی از دامها در زمان استقرار در مراتع.
 • تصویب مرخصی و معذوریت کارکنان دامداری و انتخاب جانشین در مورد آنها.
 • نظارت بر جمع آورزی محصولات جنبی واحد از قبیل پشم – شیر – کود و غیره طبق برنامه.
 • همکاری و نظارت بر آموزش عملی چوپانها و کارگران و رها کردن قوچ در گله به منظور حداکثر باروری و کاهش تلفات در هنگام زایش.
 • همکاری در اجرای ضوابط بهداشتی گله شامل واکسیناسیون – حمام کنه و خوراندن داروهای ضد انگل – شستشوی پشم قبل از چین – و همچنین انتخاب وقت مناسب باری پشم چینی بهاره و پاییزه.
 • نظارت بر جداسازی بره های ماده جایگزینی جهت بهبود گله های داشتی.
 • نظارت بر امر رگای بره ها و توزین بر های رگا شده و تتشکیل گله جدید و تنظیم آمار مقایسه ای.
 • همکاری در خونگیری از قوچها قبل از جفتگیری بمنظور اطمینان از عدم آلوده بودن آنها.
 • همکاری با واحد کشاورزی جهت احیای مراتع.
 • نظارت بر تعلیف گله در مراتع – صحرا در شبانه روز.
 • نظارت بر رعایت اصول ایمنی – حفاظتی و بهداشتی محیط کار.

وظایف ادواری:

 • همکاری در زایش در مواقع اضطراری.
 • انتقال بره و مادر در ابتدای زایش در روزهای گرم یا کمی سرد به گله دانی.
 • تغییر جیره غذایی دام زایش شده در هفته اول زایش.