سرکار خانم رسولی

مسئول امور بهداشت حرفه ای

مدرک: کارشناسی بهداشت حرفه ای

پروژه و تحقیق: بررسی اختلالات اسپیرومتری در کشاورزان تریت جام 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای به قرار ذیل اعلام می گردد:

۱- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه ای تحت سرپرستی.

۲- نظارت فنی بر جذب کارکنان جدید الاستخدام ، تغییر شغل ، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از ۳ روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار.

۳- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال یا جلب همکاری عوامل موثر در ارتقاء اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در سطح واحد تولیدی.

۴- ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت منطقه برای همگامی و همسو نمودن فعالیتهای بهداشت حرفه ای محل کار با برنامه های ملی و منطقه ای و اجرای برنامه های جاری در سطح محل کار برحسب مورد ، از قبیل خانه بهداشت کارگری ، ایستگاه بهگر و …

۵- مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه وتحلیل اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی  اطلاعات فنی و تکنولوژیک ، سایر اطلاعات عام یا ویژه

۶- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهای مختلف  و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود.

۷- بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حلهای مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده و غیره با همکاری متخصصین و مهندسین مرتبط .

۸- برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش ( نمونه برداری  ، سنجش و ارزشیابی مستمر) عوامل زیان آور به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت ، درمان آموزش و پزشکی.

تبصره : در صورتی که شرکت خصوصی فاقد دستگاهها / متخصصین زیربط جهت پایش عوامل زیان آور ، و ارزشیابی باشد کارشناس بهداشت حرفه ای موظف است هماهنگیهای لازم جهت فراهم آمدن امکانات مورد نیاز از بخش خصوصی یا دولتی جهت این نوع پایشها را به عمل آورد .

۱۰- ارائه راه حلهای فنی و مهندسی ، اداری ( گردش کار و غیره ) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان آور موجود

تبصره : اجرای روشهای کنترلی پس از بررسی پیشنهادهای مختلف فنی و مهندسی و اعلام نظر نهایی کارشناسان بهداشت حرفه ای انجام می پذیرد.

۱۱- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت.

۱۲- بررسی و شناخت و اعلام نظر در خصوص مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از تصویب در کمیته کارهای سخت و زیان آور استان.

۱۳-درجه بندی  هر یک از مشاغل موجوددر واحد تولیدی جهت الویت بندی و برنامه ریزی بهداشت حرفه ای و طب کار.

۱۴- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت شاغلین در سطح واحد/واحدهای تولیدی بنحوی که علاوه بر ارتقا سطح آگاهی موجب تغییر نگرش – باورها و عملکرد و رفتارهای بهداشتی کارگران گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالمسازی محیط کار مشارکت فعال جویند.

۱۵- تشکیل جلسات آموزشی – توجیهی جهت سرپرستان خط تولید ومسئولین زیر بط در زمینه اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای.

۱۶- تهیه و تدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین و سایر گروههای هدف.

۱۷- همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمایی ، سیمنارها و غیره مختلف بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای و محلی.

۱۸- ارائه راه حلهای مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه در ظرف مهلت مقرر.

۱۹- شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی  و بهداشت کار . انجام کلیه مکاتبات لازم با تائید نهایی مدیریت انجام می گیرد اعم از دعوتنامه ها،گزارش ارسالی به مراکز بهداشت منطقه و سایر ارگانهای زیربط.

۲۰- بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید، در مواد اولیه ، نهایی یا جابجایی ماشین آلات یا افزایش ظرفیت تولیدوغیره برای پیشگیری و کنترلی هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش لازم به مدیریت واحد تولیدی.

۲۱- شرکت در مطالعه و طبقه بندی مشاغل به منظور نظارت بر تطابق کار و کارگر و واگذاری کارهای متناسب به کارگران بالاخص کارگران معلول با توجه به تواناییهای جسمی  و روانی آنها.

۲۲- برنامه ریزی نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه (PHC).

۲۳- برنامه ریزی ، نظارت ، پایش و ارزشیابی در جهت نیل به حسن اجرای معاینات کارگری شاغلین واحد تولیدی.

۲۴- نظارت بر سطح صحیح و دقیق اطلاعات شغلی مورد نیاز در فرمهای معاینات کارگری مصوب و هماهنگی با پزشک دوره دیده طب کار در جهت تشخیص بهنگام بیماری عارضه ناشی از کار در بین شاغلین .

۲۵- مشاوره با پزشک دوره دیده طب کار در خصوص ادامه به کار فرد و بحث و بررسی و اعلام نتیجه نهایی.

۲۶- مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل و منشاء غیبت شاغلین و راههای پیشگیری کنترل حوادث بیماریهایی که موجب تعطیل کار یا غیبت شاغلین شده است و ارائه پیشنهادات فنی لازم به مدیریت واحد تولید.

۲۷- ثبت صحیح اطلاعات ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به بیماریهای ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشت کار ، کارگر و محیط کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع زیربط .

۲۸- اعلام موارد بیماری ناشی از کار ثبت شده به مراکز بهداشت ذیربط مطابق با فرمهای ابلاغ شده از سوی این مراکز .

۲۹- مطابق با آئین نامه کمیته حفاظت فنی بهداشت کار در صورتی که کارشناس بهداشت حرفه ای مسئولیت حفاظت فنی را عهده دار باشد باید اقدامات زیر را به عمل آورد :

۱- برنامه ریزی ،هماهنگی ، همکاری در جهت حفاظ گذاری و دستگاههای حادثه آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظ های مذکور .

۲- بازدید منظم و ثبت اطلاعات ، جمع آوری ،تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به حوادث و تعیین علل حوادث و غیبتهای ناشی از حوادث و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع ذیصلاح .

۳۰- بررسی ، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه ، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی .

۳۱- نظارت بهداشتی بر کارگران موقت ( روز مزد ) و غیره وابسته به واحد تولیدی.

۳۲- طرح سریع هر گونه عامل زیان آور برای سلامتی شاغلین و ساکنین اطراف  در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت رفع سریع معضل.

۳۳-ارائه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء برنامه های بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت شهرستان.

۳۴-ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدیریت واحد تولیدی و مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان در جهت اجرای طرحهای پژوهشی واجرائی ملی و منطقه ای.