آقای حمید علیزاده.

مسئول امور مالی.

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مافوق بعنوان حسابدار متخصص عهده دار برنامه ریزی در خصوص تعیین سرفصل حسابها با توجه به نوع فعالیت شرکت (زراعی- دامپروری و صنابع وابسته) و تهیه و پیشنهاد روشهای اجرایی امور مالی با توجه به قوانین تعاونیها و تجارت و نظارت بر محدوده ممیزی و ثبت عملیات مالی مربوط در دفاتر روزنامه و دفاتر معین و عملیات ترازبندی هفتگی و ماهیانه و سالیانه بمنظور حصول اطمینان از صحت و انطباق عملیات با ضوابط قانونی.

شرح وظایف جاری:

 • اعمال قوانین و مقررات و ضوابط مالی و محاسباتی و بیمه ای و مالیاتی و هزینه های سربار تولید (عوارض شهرداری و ….) از طریق تهیه دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آناه در واحدهای شرکتها.
 • نظارت بر تعیین سرفصل حسابهای عملیات مالی در دفاتر کل و معین بمنظور نگهداری حسابهای اختصاصی واحدها و حسابهای کلی شرکت.
 • نظارت بر اعمال و ثبت و مانده گیری از حسابهای انتظامی – جاری و سرمایه ای شرکت.
 • نظارت و کنترل عملیات مالی – تنظیم لیستهای حقوقی و برگه های محاسباتی.
 • رسیدگی به اسناد و دستور پرداخت چکها – حواله های صادره در محدوده ضوابط قانونی.
 • نظارت بر ترازگیری عملیات در مقاطع مختلف بین دفاتر روزنامه معین و کل بمنظور حصول اطمینان از صحن عملیات انجام شده.
 • رسیدگی به وضعیت نقدینگی شرکت و اسناد تعهد آور کوتاه و بلند مدت جهت تامین منابع مالی برای پرداخت انها.
 • همکاری با حسابرسان قانونی در موارد لازم.
 • همکاری در تنظیم دستورالعملهای مربوطه به تهیه بودجه های برنامه ای.
 • نظارت بر ضبط و نگهداری اسناد مالی کوتاه و بلند مدت.
 • تهیه گزارشات لازم از عملیات مالی جهت اطلاع مدیر عامل یا هیئت مدیره.
 • تعیین سود سهام عملیاتی شرکت پس از کسر ذخایر قانونی جهت تقسیم بین سهامداران.

وظایف ادواری:

 • همکاری در تنظیم ترازهای آزمایشی فصای.
 • همکاری در تنظیم تراز عملیاتی دوره.
 • همکاری با حسابرسان و بازرسان قانونی جهت تنظیم گزارشات نهایی.
 • شرکت در جلسات هماهنگی با واحدهای مختلف در مورد اعلام موارد مالی.
 • شرکت در جلسات مجمع عمومی جهت پاسخگویی در مورد عملیات مالی دوره مربوطه.
 • نظارت بر موجودی گیری پایان دوره بمنظور تعیین وضعیت داراییهای شرکت.