آغاز برداشت چغندر قند در شرکت سهامی زراعی تربت جام
برداشت چغندرقند زمانی انجام می شود که دوره رشد گیاه پایان یافته وزن ریشه و درصد قند حداکثر باشد در این زمان رنگ برگها سبز مایل به زرد شده و معمولاً به حالت افتاده قرار می گیرند.برداشت این محصول در آبان ماه است.