لطفا گوسفند نباشید

به خاطر بسپار:

هر گاه ما چیزی را نفهمیم آنرا تصادفی یا اتفاقی می نامیم؛ در حالیکه هیچ چیز تصادفی در دنیا وجود ندارد.

به خاطر بسپار:

ما تارو پود بدبختی را خود می بافیم و اسم آنرا می گذاریم: سرنوشت.

به خاطر بسپار:  هر جا که ژرف ترین درد است؛ عظیمترین آموزس را در بر دارد.

به خاطر بسپار: کسی که راه غلطی را می رود، بیشتر شلنس آنرا دارد که به راه درست آید تا کسی که راه درست را غلط می رود.

سوال از مایکل جردن ستاره بسکتبال سیاهپوست آمریکا: علت موفقیت شما چیست؟ جواب: من حاضر نیستم در هیچ کاری به مقام دوم قناعت کنم.

به خاطر بسپار: هواناکترین ناباوری، ناباوری نسبت به خودتان است.

با خود بخوان: در زندگی من شکست وجود ندارد تا زمانیکه از آن درس گرفته باشم.

از اوقاتیکه بله می گویید ولی در واقع منظورتان نه است آگاه باشید.

به خاطر بسپار: شکست، یا می شکند یا شکسته می شود. بستگی به شما دارد.

یادن باشد:دیگران را آراد بگذار؛ آزاد در پذیرفتن تو….آزاد در روی برگرداندن از تو.

به خاطر بسپار: کسانی که نمی توانند گذشته خود را بیاد آورند، محکومند که آنرا تکرار کنند.

پساز خواندن کتاب لطفا گوسفند نباشید خواهید دانست؛ اگر می خواهید دشمنانتان را ناراحت کنید، سکوت کنید و او را تنها بگذارید.

یادت باشد؛ یک دوست شاد، شمعی است در محفل یاران.

یادت باشد؛بی نظمی، مخالف آرامش است؛ نظم، فضای آرامی را برای شما مهیا می کند. و در آن احساس آرامش می کنید.

ببینید چه چیزی در زندگی شما مهم است؛ پول، مقام، روابط ؛ و بر اساس آن زندگی را اولویت بندی کنید. پس از آن دیگر در انجام کارهای روزانه، نگران چیزهای بی اهمیت نخواهید بود.

یادت ب اشد: کردار خوب از نیت خوب بهتر است.

فراموش مکن: همواره اندیشه و قلمی از طلا داشته باشید.

به یاد بسپار: وقتی بدترینها را پذیرفته ایم، چیزی برای از دست دادن نداریم، نتیجه: آرامش ذهنی.

برای شاد بودن به آنچه دارید بیندیشید و پیوسته بگویید: شکر، شکر، شکر.

به یاد بسپا:خنده، نوع دیگر نیایش است.

فراموش نکن: از آن جهت که شاد هستیم، نمی خندیم؛ چون می خندیم، شاد هستیم.

مسئله ای داشتن نشان زندگی است، چون فقط مردگان مسئله ای ندارند.

فراموش مکن: خنده در حکم آفتاب در منزل است.

انسان تنها موجودی است که از موهبت خندیدن برخوردار است.

فراموش مکن: خوشبختی این نیست که هستی یا چه داری، خوشبختی صرفا آن چیزی است که در فکر تو می گذرد.

با یاد بسپار: اگر سکوت را نه بعنوان نبودن صدا، بلکه به عنوان لحظه آرامش و صلح و صفا در نظر بگیرید. به زودی این حالت را تحسین خواهید کرد.

همواره بدان که شکست، یک واقعه و رویداد است، نه هویت تو.

یادت باشد: منشأ هر بیماری از روح و فکر آدمی است، هر عارضه جسمی ابتدا در روح مأوا می کند و بعد سراغ جسم می آید، پس مواظب غذای وحت باش.

یادداشت کن: آدمها در یک چیز مشترک هستند؛ متفاوت بودن.

به خاطر بسپار که شکست، یا می شکند یا شکسته می شود، بستگی به شما دارد.

یادت باشد: خداوند بهترین رفیقاست.

هرگز از یاد نبرید که قلب حق شناس از مواهب طبیعت بهره بیشتری می برد.

می توانی به هر آنچه که داری شک کنی، اما برای لحظه ای به خود اعتماد کن و زندگی خود را با آن سرشار کن

، فراموش نکن ابراز نکردن رنجش، راهیست برای مردن عشق.

یادت باشد: احساساتی را که ابراز نمی کنی، افسار زندگیت را به دست می گیرند.

عبارت تأکیدی دکتر شریعتی که می تواند مؤثرترین نیز باشد:

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا با ما هست، او جانشین همه نداشتن ها است. نفرینها و آفرینها بی ثمر است. اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند، و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد، تو مهربان آسیب ناپذیر من هستی، ای پناهگاه ابدی تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی.