آقای علی اکبر فیضی

مسئول مرغداری

مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه جوجه درهردوره درسال ۱۳۷۲ شروع به فعالیت نموده و با تولید ۲۴۰تن گوشت سفید ونیز اشتغال ۴ نفر از جوانان سهامدار به فعالیت خود ادامه داده و نیز با تغییر طرح مکانیزاسیون آبخوری و دانخوری از سنتی به مدرن توانسته میزان پرت وضایعات دان مصرفی را کاهش و باعث افزایش تولید گوشت گردیده است

این واحد درزمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع ایجاد که میزان ۲۰۰۰مترمربع ساختمان جهت پرورش طیور گوشتی و میزان ۵۰۰مترمربع انبار تولید ونگهداری دان و میزان ۲۰۰مترمربع ساختمان نگهبانی تشکیل گردیده است.

تعریف شغل:

این شغل تحت نظارت مافوق انجام امور مربوط به فعالیتهای مربوط به نگهداری و پرورش انواع جوجه های گوشتی طبق برنامه مصوب را بر عهده داشته و در انجام امور فوق کارگران رده مادون را نظارت و سرپرستی می نماید.

شرح وظایف جاری:

 • حضور در محل کار و بررسی وضعیت انواع طیور موجود در سالنها در شیفت قبل.
 • مراجعه به سالنها وکنترل درجه حرارت، وضعیت آب و دان طیور با توجه به سن آنها.
 • کنترل چشمی وضعیت جسمی طیور موجود در سالن به لحاظ اطمینان از سلامت نسبی آنها.
 • بررسی وضعیت تلفات در شیفت قبلی و کنترل جوجه های مرده به لحاظ اعماء و احشاء و وضعیت ظاهری.
 • انتقال لاشه های مشکوک به دامپزشکی جهت بررسی علل مرگ و میر.
 • نظارت بر روند رشد جوجه ها و تغییر در برنامه غذایی طبق روشهای تعیین شده در فصول مختلف سال.
 • نظارت بر رعایت اصول ایمنی و بهداشتی توسط پرسنل و مراجعین به واحد.
 • نظارت بر وضعیت روشنایی و دستگاههای تهویه و …
 • نظارت بر تغذیه مرغها و همچنین عملیات پیشگیری از قبیل واکسیناسیون و اختلاط دارو های مورد لزوم در محلول آب یا کنسانتره مصرفی طیور.
 • دادن گزارشهای لازم به سرپرست دامپروری و درخواست نیازهای برنامه واحد.
 • دادن آموزشهای لازم به کارگران مرغداری.
 • رعایت اصول ایمنی و بهداشتی برای طیور در محوله سالنها.

وظایف ادواری:

 • تحویل گرفتن جوجه های یکروزه واکسینه شده خریداری از شرکتهای تولیدکننده جوجه های یکروزه.
 • نظارت بر تخلیه و جابجایی آنها در سالنهای مرغداری.
 • نظارت بر تنظیم دستگاههای آبخوری دان خوری و درجه حرارت سالنها با توجه به وضعیت جوجه.
 • تخلیه سالن مرغداری و اعزام مرغها به کشتارگاه طبق برنامه.
 • نظارت بر انجام شعله افکنی سالن تخلیه شده.
 • نظارت بر ضد عفونی کردن سالن پس از تخلیه فضولات.
 • آماده سازی سالن و انجام تعمیرات احتمالی در بدنه سالن دستگاههای تهویه دان ریز -آبخوریها برای جوجه ریزی بعدی.