یک مورد مزایده گوسفند داریم به مشخصات: ۱۰۰ رأس بره نر(وزن تقریبی ۳۲ کیلو)؛ ۱۰۰ رأس میش تخمی؛ ۱۰۰ میش حذفی(کیلویی)؛ ۱۶۰ میش زاییده و ۱۷۰ رأس بره شیری. وزن بره نر تقریبا ۳۲ کیلو و میشهای زاییده با بره هستند.

تاریخ مزایده روز سه شنبه۹۵/۱۲/۳می باشد