آقای عبدالله جمشیدی                        

مسئول امور اداری

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی مافوق، همکاری در انجام امور پرسنلی شامل استخدام – آموزش و صدور احکام حقوقی و مزایا و امور رفاهی و بهداشتی کار  و نظارت بر امور ورزشی بمنظور جذب آماده نگهداری پرسنل و تنظیم برنامه کارگران را بعهده دارد.

شرح وظایف جاری:

 • حضور مرتب در محل کار و تنظیم برنامه کار.
 • جوابگویی به ارباب رجوع در مورد مسائل مربوط به امور استخدامی رفاهی و آموزشی.
 • تهیه پیش نویس گواهی سوابق کار و نظارت بر حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مربوط.
 • صدور برگه های پرسنلی از قبیل مرخصی، معذوریت و معرفی به مراکز آموزشی، بهداشتی و غیره.
 • نظارت بر تشکیل و تکمیل به هنگام نگهداری پرونده ها و مدارک پرسنلی.
 • شرکت در جلسه های کمیته  طبقه بندی و انضباطی کارگاه
 • اعلام تغییرر وضعیت پرسنل به واحد داده پردازی و حسابداری جهت اقدامات بعدی.
 • پیگیری تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت آماده سازی پرسنل موجود از طریق طی دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلند مدت یا صدور آگهی استخدام با توجه به احراز شغل یا مشاغل.
 • بررسی مدارک استخدامی ارائه شده توسط داوطلبان استخدام.
 • نظارت بر انجام آموزشهای لازم پرسنل در مرحله آزمایشی یا ارتقاء و غیره
 • همکاری در تنظیم برنامه های ورزشی و امور فوق برنامه و کمک به تعاونیها.
 • شرکت در جلسات هیأتهای تشخیص و یا حل اختلاف طبق دستور.