آقایان مهندس خلیل دانایی مسئول بخش یک زراعت و بهزاد اسماعیلیان مسئول بخش دو زراعت می باشند.

تعریف شغل:

این شغل تحت سرپرستی سرپرست کشاوری انجام امور مربوط به اجرای برنامه های مصوب در خصوص کاشت داشت برداشت محصولات در اراضی مورد عمل و کنترل کارکنان واحد در مراحل مختلف تسطیح شخم، بذرپاشی ،کود پاشی ، آبیاری و وجین ، افت یابی محصولات در مراحل کاشت و داشت از طریق سرپرستی و هدایت نیروهای کاری برعهده دارد.

شرح وظایف کلی:

 • دریافت برنامه مصوب کشت سالیانه
 • انتخاب سرسالارهای مسئول کشت و همکاری در تعیین کارگران کشت توسط سالار.
 • تقسیم زمین بین سالارهای صاحب نسق بلحاظ اراضی کشت سفیذ برگ و سبز برگ.
 • هماهنگی با واحد پشتیبانی در خصوص تدارکات روزانه کار کشاورزی و تهیه لوازم ادارات و ماشین آلات موزد نیاز.
 • نظارت مستمر بر عملیات کاشت شامل نسطیح، شخم، کلوخ کوبی، کود پاشی ، بذر پاشی، بصورت ردیف کاری بعد از بذر پاشی.
 • نظارت بر خاک، آب دادن به کشت در صورت عدم بارش نزولات آسمانی بموقع.
 • نظارت بر سبز شدن یکنواخت بذور کاشت شده.
 • احتمال کلوخکوبی به منظور جلوگیری از سرکوفتگی کاشت.
 • پیگیری در مورد کمبودهای کشاورزی واحد تأمین بموقع آنها از انبار شرکت.
 • ایجاد نظارت بر وجین سبز برگ و دادن کود لازم در موقع مناسب به محصولات سفید و سبز برگ.
 • بررسی محصولات در مراحل داشت بمنظور کنترل سلامت آنها و احتمالا آفت یابی.
 • نظارت بر سمپاشی احتمالی تمام یا قسمتی از مزارع طبق برنامه و دستور.
 • نظارت بر کار موتوربان و سیستم انتقال آب و تنظیم نسق آبیاری در واحد با توجه به نوع کشت و میزان نزولات آسمانی.
 • نظارت بر جمع آوری محصولات و انتقال آنها از مزارع واحد به انبار یا مقاطع فروش مستقیم.
 • کنترل دقیق میزان برداشت محصولات تولیدی.
 • همکاری با کارشناسان دفع آفات و مبارزه با بیماریهای گیاهی و نظارت بر عملیات سم پاشی.