واحدهای اداری شرکت:

این واحد در ساختمانی به مساحت ۴۰۰ مترمربع خدمات مربوط به امور جاری شرکت را برعهده داشته که شامل واحدهای ذیل میباشد .

۱- امور مالی: این واحد با ۶ نفر پرسنل وظیفه حسابداری شرکت برعهده داشته است .

۲- امور اداری:دارای ۲ نفر پرسنل وظیفه کارگزینی و دبیرخانه را بعده دارند.

۳- روابط عمومی و IT: دارای یک نفر پرسنل وظایف محوله را بعهده دارد.

۴- امور بازرگانی: دارای یک نفر پرسنل که وظایف محوله را بعهده دارد.

۵- امور بهداشت حرفه ای: یک نفر پرسنل وظایف مربوطه را انجام می دهد.

۶- واحد مخابرات: با داشتن یک نفر پرسنل وظیفه ارتباطات مربوطه داخل و خارج شرکت را برعهده دارد .