این واحد یکی از واحدهای جانبی درگاوداری شیری برای پرورش گوساله های نر وجوانه  ایجاد گردیده که هم اکنون با تولید ۷۵ تن گوشت قرمز درسال به فعالیت خود ادامه می دهد.

البته تعداد ۶۰ رأس جوانه پلواری در این گاوداری نگهداری می گردد که  حدود ۱۶ رأس با میانگین وزن ۵۵۰ کیلوگرم و حدود ۴۴ رأس با میانگین وزن ۳۵۰ کیلوگرم  می باشند.

این واحد در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع ایجاد که میزان ۷۵۰ مترمربع مسقف و میزان ۱۰۰۰ مترمربع غیرمسقف تشکیل گردیده است.

               پرسنل شاغل دراین واحد تعداد ۱ نفر می باشد.