این واحد درزمینی به مساحت ۵هکتار با دوسوله ایجاد گردیده ووظیفه تولید نشاء های لازم کشت خربزه جهت شرکت وتاحدی جهت  فروش به خارج از مجموعه شرکت را برعهده دارد ازجمله تولیدات گلخانه ای این واحد گوجه فرنگی ، فلفل دلمه وخیار گلخانه ای می باشد

لازم به ذکر می باشد که این واحد صرفاٌ جهت انجام امور شرکت ایجادگردیده وطبق بررسیهای کارشناسان این واحد بطور استانداراد ساخته نشده است که البته تلاش مدیریت عامل و هیئت مدیره محترم جدید براین است تا اصلاحاتی را درسیستم گلخانه ای قبلی شرکت ایجادنموده تا هم گلخانه را درآمدزا نماید وهم بتواند باافزایش تعداد گلخانه ها اشتغالزایی ونیز تولید را نیز افزایش دهد تا تعدادی از فرزندان سهامدار رامشغول فعالیت نماید که اگر این امر محقق گردد مشکلات عدیده ای از جمله بیکاری را در منطقه کاهش خواهد دادکه البته مشکلاتی نیز سد را این امر می باشد که انشاء الله باهمت مدیریت وهیئت مدیره محترم و همکاری سهامداران حل خواهد شد

 

این واحد هم اکنون دارای ۱نفر پرسنل می باشد که دائم درمحل حضور داشته وامورمربوطه را انجام می دهد