دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند
                              و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند…