آمار گاوداری شیری:

در کل این گاوداری دارای ۵۸۶ راس گاومی باشد که به این شرح است:

گوساله ماده شیری۲۹ رأس.

گوساله نر شیری ۲۶ رأس.

گوساله ماده ۳-۶ ماه ۳۸ رأس.

گوساله نر ۳-۶ ماه ۲۷ رأس.

گوساله ماده ۶-۱۲ماه ۵۴ رأس.

تلیسه۴۵ رأس. تلیسه آبستن ۵۲ رأس.

گاو شیری ۲۲۲ رأس.

گاو آبستن ۳۳ رأس.

جوانه پلواری ۶۰ رأس.

 آمار گاوداری گوشتی:

تعداد ۶۰ رأس جوانه پلواری در این گاوداری نگهداری می گردد که  حدود ۱۶ رأس با میانگین وزن ۵۵۰ کیلوگرم و حدود ۴۴ رأس با میانگین وزن ۳۵۰ کیلوگرم  می باشند.