واحد خدماتی شرکت سهامی زراعی تربت جام شامل موارد ذیل می باشد.

واحد کوره آجر پزی

واحد جایگاه سوخت

اداره بیمه

صندوق سهامداران

باربری

باسکول

درمانگاه