دام سبک

آمار دامداری شرکت سهامی زراعی تربت جام: بره شیری : 750 رأس قوچ: 27 رأس بز: 4رأس بزغاله: 4 رأس بزنر: 1 رأس           در ضمن نژاد گوسفندها در این واحد از نوع نژاد ایران بلک و آرمان...

ادامه مطلب ...