دامی سنگین گوشتی

آمار گاوداری شیری: در کل این گاوداری دارای 586 راس گاومی باشد که به این شرح است: گوساله ماده شیری29 رأس. گوساله نر شیری 26 رأس. گوساله ماده 3-6 ماه 38 رأس. گوساله نر 3-6 ماه 27 رأس. گوساله ماده 6-12ماه 54 رأس. تلیسه45 رأس. تلیسه آبستن 52...

ادامه مطلب ...