مسئولیتهای کارگزینی

آقای عبدالله جمشیدی                         مسئول امور اداری تعریف شغل: این شغل تحت سرپرستی مافوق، همکاری در انجام امور پرسنلی شامل استخدام - آموزش و صدور احکام حقوقی و مزایا و امور رفاهی و بهداشتی کار  و نظارت بر...

ادامه مطلب ...