سرپرست دامداری

آقای جعفر پنجه مسئول دامداری ا    واحد گوسفنداری : این واحد با توجه به لزوم برنامه ریزی علمی و صنعتی اجرای طرح ثبت مشخصات و نیز بهره وری بیشتر از منابع کشاورزی شرکت یکی از واحدهای قدیمی شرکت بوده که درزمین، ساختمان و...

ادامه مطلب ...