مسئولین بخش زراعی

آقایان مهندس خلیل دانایی مسئول بخش یک زراعت و بهزاد اسماعیلیان مسئول بخش دو زراعت می باشند. تعریف شغل: این شغل تحت سرپرستی سرپرست کشاوری انجام امور مربوط به اجرای برنامه های مصوب در خصوص کاشت داشت برداشت محصولات در...

ادامه مطلب ...