چاه ها

آقای کریم رضایی مسئول امور چاهها در شرکت سهامی زراعی تربت جام حدوداِّ 32 حلقه چاه فعال داریم که بیشتر در بخش زراعت مورد استفاده قرار می گیرد سایر واحدها نیز مانند گاوداری و مرغداری و باغ پسته نیز هر کدام یک حلقه چاه...

ادامه مطلب ...