باسکول

آقای حمید برزگر متصدی امور باسکول تعریف شغل: این شغل تحت سرپرستی مستقیم سرپرست مربوطه انجام امور مربوط به توزین محصولات و مواد شرکت را با استفاده از باسکول زمینی بر عهده دارد. نتیجه اقدامات را به صاحب جمع اموال و...

ادامه مطلب ...