جایگاه سوخت

این واحد اجاره داده شده است. تعریف شغل: این شغل عهده دار توزین مواد پالایشی شامل: نفت کوره، نفن سفید و سیاه، بنزین، روغن، گریس و اسکازین بین مصرف کنندگان منطقه طبق مقررات شرکت حمل و نفت ایران می باشد. شرح وظایف...

ادامه مطلب ...