درمانگاه

سرکار خانم رسولی مسئول رسیدگی به امور درمانگاه در حال حاضر این واحد جهت استخدام  نیروهای کارازموده از جمله پزشکان مجرب و نیز نیرویی برای بخش تزریقات و همچنین دریافت پروانه درمانگاه هنوز بهره برداری نشده است. ولی اکثر...

ادامه مطلب ...