مکانیک

آقای احمد یعقوبی سیستانی سرپرست تعمیرگاه تعریف شغل: این شغل تحت سرپرستی سرپرست خدمات فنی عهدهدار تعمیر انواع مولدهای ثابت و متحرک گازوئیلی و بنزینی به عنوان مکانیک بوده و به کار یک تا دو نفر کارگران نظارت و سرپرستی...

ادامه مطلب ...