مهم ترین بیماری های ویروسی ذرت

مهم ترین بیماری های ویروسی ذرت ذرت همراه با برنج و گندم سه محصول زراعی مهم در جهان هستند که در شرایط مختلف اقلیمی د رمناطق معتدله، نیمه گرمسیری و گرمسیری کشت می شوند. سطح زیر کشت سالیانه ذرت در جهان بیش از ۱۴۲ ملیون...

ادامه مطلب ...